Üdvözöljük a Jankovich Miklós Általános Iskola honlapján!

Tájékoztató a digitális munkarendben való adatkezelésről

E-mail Nyomtatás PDF

 

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való
részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola

2459.Rácalmás, Szigetfő u.24.

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tel.: 25/440-023

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

- az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

- ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,

- a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és

- a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy)a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljuttatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel,és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljuttatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

- az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy

- lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) vizsgálatát, továbbá

- lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

 

Módosítás dátuma: 2020. április 14. kedd, 09:39
 

Beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

E-mail Nyomtatás PDF

 

Beiratkozás a 2020/2021-es tanévre


Tájékoztató levél a szülőknek a 2020/2021-es tanév beiratkozásának menetéről

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozataalapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

· nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

· állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

 

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

· olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].

· a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

· A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

· A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

· A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

· Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

· Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak telefonon való beiratkozásra az iskola telefonszámán, lletvea személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 9-14 óráig van lehetőség.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

 

Telefonszám: 06 25-440-023[1]Felhívom figyelmét, hogy a hatályosjogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése]alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2]Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

 

Módosítás dátuma: 2020. április 07. kedd, 13:54
 

Katolikus hit- és erkölcstan

E-mail Nyomtatás PDF

 

 

 

 

 

 

 

Napirend kialakítása

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves Szülők!

Javasoljuk a gyerek számára  az otthoni teendők mellett az iskolai órarendhez kötött napirend kialakítását, melyben a fokozatos terhelés érdekében délelőtt és délután ugyanabban az időben foglalkozzanak a megadott ismeretanyag feldolgozásával.

Üdvözlettel: Iskolavezetés

Módosítás dátuma: 2020. március 17. kedd, 11:58
 

Tavaszi szünet időtartamának változása

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Szülők!

Iskolánk minden tanévben 6 tanítás nélküli munkanapot tervezhet be az éves munkatervébe. E hat nap közül 3 napot az elkövetkező időszakra terveztünk a Jankovich-heti programok megvalósítására, valamint tantestületi továbbképzésre.
A kialakult, megváltozott helyzet azonban ezeknek a programoknak a megvalósítását nem teszi lehetővé, ezért ezt a három napot áthelyezzük a munkatervünkben.
A digitális tanrend hirtelen bekövetkezése nagy terhet jelent mind a tanulók, szülők, mind a pedagógusok számára. Ezért, hogy legyen egy kis pihenő, így a tavaszi szünet utáni napokra áthelyezzük ezt a három tanítás nélküli munkanapot.
Ezekkel a napokkal együtt a tavaszi szünet a diákok számára 2020. április 9-tól április 17-ig tart. Így ez az időszak tanításmentes lesz számukra.

Jó pihenést és kellemes ünnepeket kívánunk szülőnek, tanulónak egyaránt.

Iskolavezetés

 

Közlemény

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Szülők!

Rácalmás Város Önkormányzat  2020. március  18. napjától (szerdától )  az országos veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt is  biztosítja a rácalmási általános iskolába , óvodába és bölcsődébe járó gyermekek étkeztetését. A március 16-i és a 17-i   étkezések a bizonytalan helyzetre való tekintettel  lemondásra kerültek , a befizetett térítési díjak jóváírásra kerülnek a későbbi befizetések esetén . 
Az étkezést minden esetben igényelni szükséges .Az igénylést követően az Önkormányzat az étkeztetést folyamatosan biztosítja mindaddig ,amíg az  a szülő által lemondásra nem kerül . Lehetőség van csak ebéd igénylésére  vagy reggeli , ebéd  , uzsonna igénylésére is . A reggeli és uzsonna az ebéddel együtt vihető el . 
Az étel  műanyag dobozban kerül kiszállításra az általános iskola és az óvoda konyhájára .A térítési díj  változatlan összegű , a műanyag dobozok költségét a közétkeztetést biztosító szolgáltató felé az Önkormányzat téríti meg , annak költségét átvállalja a szülőktől .
o    Az  iskolai étkezést  az alábbi    elérhetőségeken  lehet igényelni  2020.március 17-én 12 óráig a  25/517-854 vagy a 30/586-7414 telefonszámok egyikén vagy az  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. emailen .Az étel elvihető minden  munkanap 11.00  és 13.00 óra között  az iskola konyhájáról . Az étel későbbi elvitelére nincs lehetőség . Az ételek átvétele a helyi  polgárőrség bevonásával  szervezetten a közegészségügyi  szempontok  betartásával történik .
o    A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde  2020. március 17-től a veszélyhelyzet fennállásáig zárva tart.  Az étkezést  2020.március 17-én 12 óráig  az  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. emailen  lehet igényelni . Az étel elvihető minden  munkanap 11.00  és 13.00 óra között  az óvoda gazdasági bejáratától . Az étel későbbi elvitelére nincs lehetőség . Az ételek átvétele   szervezetten a közegészségügyi  szempontok  betartásával történik .
A térítési díj befizetése  a korábbi megszokott módon   2020. március 16-án   (hétfőn )  8.00 -12.00   és 13.00 – 15.30  óráig    ,  március   17-én   ( kedden  )  8.00-12.00  és 13.00 – 15.30 óráig  és   március   18-án ( szerdán )  8.00-12.00  és  13.00 – 16.30 óráig  történik  a Rácalmási Polgármesteri Hivatalban.
Az egyéb igénylésekre és lemondásokra a megszokott rend szerint  előző nap 8.30-ig   van lehetőség.
A térítési díj átutalással  történő fizetésére átmenetileg lehetőséget biztosítunk , az átutalás pontos összegéről     a 25/517-854  telefonszámon szükséges egyeztetni minden esetben  .
A térítési díj összegét  iskolai étkezés igénylése esetén  11736037-15361868-000000000 , óvodai és bölcsődei  étkezése esetén   11736037-16702103-000000000   bankszámlaszámra kell utalni .
Rácalmás , 2020.  március  16.                                                                       Schrick   István
polgármester

 


2. oldal / 3